STATUT 

Stowarzyszenia „Polska Inicjatywa Kulinarna”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Inicjatywa Kulinarna” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mrzezino.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również przepisów niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, znak graficzny, logo oraz może wydawać legitymacje.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną ogółu członków.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być zarówno członek Stowarzyszenia, jak i osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. promocja polskiej gastronomii, polskich kucharzy i cukierników oraz polskich produktów i polskich producentów w Polsce i za granicą;
 3. kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych;
 4. działania promocyjne i edukacyjne dotyczące działalności rynku gastronomicznego w Polsce, w tym działalność promocyjna szefów kuchni, hoteli, restauracji, podmiotów prowadzących działalność cateringową oraz szkół gastronomicznych;
 5. promocja polskiej gastronomii na targach w kraju i zagranicą;
 6. kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia oraz edukacja społeczeństwa w zakresie walki z otyłością;
 7. wspieranie w rozwoju szkół gastronomicznych, cukierniczych i hotelarskich;
 8. wspieranie, rozwój i promocja polskiej turystyki w Polsce i za granicą.
  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 9. organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów i warsztatów; 
 10. udział członków Stowarzyszenia w pokazach, wystawach i konkursach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
 11. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 12. prowadzenie szkoleń zawodowych dla kadry gastronomicznej oraz zarządzającej na rynku gastronomicznym;
 13. prowadzenie szkoleń zawodowych w szkołach gastronomicznych, cukierniczych i hotelarskich;
 14. promocja wydawnictw fachowych z zakresu gastronomi;
 15. rozwijanie wszelkich form samokształcenia członków Stowarzyszenia;
 16. popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kucharzy i cukierników, oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków Stowarzyszenia;
 17. uzyskiwanie informacji o światowych tendencjach sztuki kulinarnej i cukierniczej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także o najnowszych urządzeniach gastronomicznych;
 18. organizowanie spotkań branżowych;
 19. współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach i charakterze działalności;
 20. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Stowarzyszenia;
 21. wymiana szkoleniowa z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.

 

Rozdział 3

Prowadzenie działalności gospodarczej

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

82.30.Z: działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

56.29.Z: pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.10.B: ruchome placówki gastronomiczne.

56.21.Z: przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

85.59.B: pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane

85.60.Z: działalność wspomagająca edukację

73.11.Z: działalność agencji reklamowych

70.22.Z: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 

Rozdział 4

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych;
 4. wspierających;
 5. honorowych. 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
 2. jest pełnoletnia;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. pełni funkcję szefa kuchni (Executive Chef)lub zastępcy szefa kuchni (Sous Chef) albojest kucharzem lub cukiernikiem;
 6. posiada nieposzlakowaną opinię w środowisku gastronomicznym;
 7. przedstawiła pisemną opinię dwóch członków Stowarzyszenia rekomendującą przyjęcie jej do Stowarzyszenia;
 8. odbyła 6-miesięczny okres próbny, w którym aktywnie działała na rzecz Stowarzyszenia;
 9. złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
  1. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1 i zawiadamia o tym pisemnie kandydata. 
  2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
 10. zamierza wspierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie;
 11. zamierza udzielać regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 12. złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
  1. Do wymogów stawianych kandydatowi – osobie fizycznej na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1 a, b i c powyżej.
  2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członka wspierającego do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz po uzgodnieniu z kandydatem rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.
  3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  4. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym;
 3. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia;
 4. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 5. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 6. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
  1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 7. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 8. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków;
 9. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 10. przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 11. regularnego płacenia składek członkowskich;
 12. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§12

 1. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §11 ust. 1 lit. c, d i e.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
 3. regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie;
 4. regularnego płacenia składek członkowskich;
 5. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 6. przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
  1. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§13

 1. Zwyczajni i wspierający członkowie Stowarzyszenie mają obowiązek regularnego uiszczania składek członkowskich. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 2. Walne Zgromadzenie Członków w odrębnej uchwale zdecyduje o wysokości składki członkowskiej.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

§14

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
 3. śmierci członka Stowarzyszenia;
 4. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, będącą członkiem wspierającym Stowarzyszenia;
 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną będącą członkiem Stowarzyszenia;
 6. prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia;
 8. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 9. braku realizacji przez członka wspierającego wsparcia oraz zaprzestanie udzielania pomocy finansowej Stowarzyszeniu;
 10. braku zapłaty trzech składek członkowskich;
 11. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia przez członka.
  1. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§15

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie miesiąca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego Zgromadzenia.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

 

Rozdział 5

Organy Stowarzyszenia

§16

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna. 
  1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
  2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
  3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
  4. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane jeden raz w roku kalendarzowym jako zgromadzenie sprawozdawcze, oraz co 4 lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 3;
  4. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§20

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 6. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;
 10. decydowanie o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie utraty członkostwa;
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§21

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków Zarządu, w tym:

- Prezesa Zarządu 

- co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu oraz 

- członka Zarządu pełniącego funkcję Skarbnika.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W wykonywaniu swoich prac, Prezesa Zarządu zastępuje Wiceprezes.
 2. Członek Zarządu pełniący funkcję Skarbnika, w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia, w tym nadzoruje regulowanie składek członkowskich oraz czuwa nad prawidłowością rozporządzeń finansowych. 
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd może podejmować uchwały drogą obiegową oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. Uprawnionym do reprezentowania oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w postaci umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, uprawnionym do reprezentacji jest Prezes Zarządu oraz dwóch członków Zarządu.

§22

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 3. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia;
 5. realizacja celów Stowarzyszenia;
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 9. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia;
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań;
 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 12. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 13. przyjmowanie i wykluczanie członków;
 14. ustalenie wzorów pieczęci, godła, loga;
 15. uchwalenie regulaminu wewnętrznego Zarządu.

§23

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
 2. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
 3. tworzyć biura;
 4. zatrudniać pracowników.

§24

 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§25

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz co najmniej jednego członka.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 5. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 6. opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
 8. uchwalenie regulaminu wewnętrznego Komisji Rewizyjnej.

§27

 1. Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §24.

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

§28

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 2. składek członkowskich;
 3. darowizn, spadków, zapisów;
 4. dotacji, subwencji, środków publicznych, w tym środków z funduszy unijnych, grantów;
 5. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych;
 6. dochodów z działalności gospodarczej.
  1. Środki pieniężne mogą być przechowywane
 7. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
 8. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
 9. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
  1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe.
  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
  4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§29

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.